top0003.jpg
หน้าแรก
Thursday, 21 September 2017
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา /วิสัยทัศน์/พันธกิจ /วัตถุประสงค์
บุคลากรประจำงานพัสดุ
กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ
หนังสือเวียน
ข่าวงานพัสดุ
แบบฟอร์ม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
กระจายข่าว
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


ประกาศประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกาศประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กระดานไวท์บอร์ด จำนวน ๒๐ บอร์ด และเก้าอี้ห้องปฏิบัติการสำหรับห้องเรียนและห้องปฎิบัติการ จำนวน ๓๐๐ ตัว ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐาน ประจำโรงเรียนสาธิต ๓ ระดับ

 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กนิกส์

 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถบัส) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  แบบจดหมายเชิญเสนอราคาซื้อโดยวิธีพิเศษ

  แบบจดหมายเชิญเสนอราคาจ้างโดยวิธีพิเศษ

  ตัวอย่างบันทึกรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการโดยวิธีพิเศษ (17 ก.พ. 55)

   แบบบันทึกรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

   แบบบันทึกรายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

   แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

   แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

   แบบบันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา(23 ก.พ.55)

 แบบบันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา (23 ก.พ.55)

  แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคามาตรฐาน   (23 ก.พ.55)

   แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแบบรูปรายการและราคากลาง  (23 ก.พ.55)

 แบบบันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีการ e-Auction

 แบบบันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีการ e-Auction

 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลครุภัณฑ์(ระบบบาร์โค๊ด)

เอกสารแนบท้ายการเสนอราคาซื้อ/จ้าง:

  แบบใบเสนอราคาซื้อ

  แบบใบเสนอราคาจ้าง

  แบบหนังสือค้ำประกันสัญญาซื้อ

  แบบหนังสือค้ำประกันสัญญาจ้าง

  บทนิยาม

  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 

 บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ

 บัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง Work Flow :

  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา

  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา

  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ

 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ

 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS):

  GFMIS  คืออะไร 

  ความเป็นมาและความสำคัญของระบบ GFMIS 

  เอกสารประกอบการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS

  รายชื่อผู้ขายในระบบ GFMIS งบประมาณแผ่นดิน กรณีจัดซื้อหรือจ้าง วงเงินเกิน 5,000  บาท ขึ้นไป

  แบบฟอร์มขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS กรณีที่ผู้ขายยังไม่อยู่ในระบบหน่วยเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การดำเนินการจัดหาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction):

    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549  

  หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ข่าวงานพัสดุ :

      รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (วงเงินเกิน 100,000 บาทขึ้นไป)  

  รายงานผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (วงเงินเกิน 100,000 บาทขึ้นไป)

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (วงเงินเกิน 100,000 บาทขึ้นไป)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

MamboClock
กลุ่มงานพัสดุ กองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
96 ม.2 ถ.ปรีดี พนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0-3532-2076-9 ต่อ 1222,1223 หรือ 0-3532-2081 โทรสาร 0-3532-2081
e-mail : pussadu@aru.ac.th